รู้จักดีแลนด์

รางวัลเกียรติยศ

รางวัล "ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม"

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด เป็น 1 ใน 9 จาก 85 องค์กรที่ผ่านเกณฑ์ประเมินสูงสุดด้านมาตรฐานธรรมมาภิบาลธุรกิจและได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม” ในงาน “พิธีเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจประจำปี  2562” ที่จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และปลุกจิตสำนึกให้ภาคธุรกิจดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรมโปร่งใส และมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ดี-แลนด์ ยึดหลัก To Give Before หรือเริ่มคิดจากการให้ ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาาลเป็นพื้นฐาน และเดินหน้าผลักดันวัฒนธรรรมองค์กร “CARE(SS)” หรือการใส่ใจดูแลกันด้วยหัวใจ

รางวัลชมเชยองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2562

สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย สมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศิริพงษ์ สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ ที่นำทีมคณะผู้บริหาร จาก บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมรับรางวัลชมเชย ประเภทธุรกิจขนาดกลาง จากโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 ซึ่ง กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำหลักสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในทุกระดับ โดยโครงการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้กรอบวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษย์ชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” พิธีจัดขึ้น ณ ห้องจูปีเตอร์ 4-7 อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

ดีแลนด์ชนะเลิศ รางวัล SME EXCELLENT AWARDS 2017 ระดับ Platinum

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ได้รับรางวัล SME EXCELLENT AWARDS 2017 ระดับ Platinum ในประเภทธุรกิจบริการ โดย คุณศิริพงษ์ สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบ โดยรางวัลดังกล่าวจัดโดย TMA มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวมและเป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบการรายอื่นได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานทั้งต่อตัวเองและประเทศชาติ

ผู้บริหาร

สุเทพ  ปัญญาสาคร
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ศิริพงษ์   สมบูรณ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด

เพิ่มเกียรติ โพธิเพียรทอง
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด

พอพล  พลูละออ
รองกรรมการ
บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด

นโยบายคุณภาพ
ผู้บริหารดีแลนด์
รางวัลเกียรติยศ
พันธกิจ

นโยบายคุณภาพ

"เราจะเป็นผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยโดยมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า
และมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง"

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน ได้พัฒนาระบบงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อต้องการตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด ซึ่งการขอการรับรองระบบของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

> วันที่ 26 มีนาคม 2553 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVC))

> วันที่ 23 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก สำนักรับรองระบบคุณภาพ(สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

> วันที่ 15 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก สำนักรับรองระบบคุณภาพ(สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

มีการเพิ่มข้อกำหนดในเรื่องการทำความเข้าใจกับองค์กรและบริบทองค์กร การทำความเข้าใจกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้สำหรับการดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาสรวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

วิสัยทัศน์

"นำคุณภาพการอยู่อาศัยที่ยอดเยี่ยม"

เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ของลูกค้าอย่างพิถีพิถันในมิติของชีวิตส่วนตัว ครอบครัวและงาน พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นแก่ลูกค้า ภายใต้การเป็นองค์กรที่มีจริยธรรมใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความสุขของชุมชน และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทุกระดับ

พันธกิจ

Quality of Life

พัฒนาที่อยู่อาศัยในทำเลที่มีศักยภาพและเหมาะสมในการใช้ชีวิต โดยออกแบบและก่อสร้างด้วยฝีมือและวัสดุที่มีคุณภาพ บนความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า

Customer Coziness

สร้างความสัมพันธ์และการบริการที่อบอุ่นแก่ลูกค้าภายในและภายนอก โดยยึดหล้กการเข้าถีงง่าย รับฟังอย่างจริงใจ สื่อสารด้วยไมตรี และบริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว

Good Governance

ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

Develop Business Sustainability

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และรักษาสภาพส่ิงแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน ในทุกที่ที่เราไปดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

Develop People Capabilities

พัฒนาความรู้ ความสามารถ และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจควบคู่กันไป

ประวัติความเป็นมา

จรรยาบรรณธุรกิจ

ตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากมีความเชื่อว่าจริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

QS-IA-08 จรรยาบรรณธุรกิจ
ประเภทไฟล์ | PDF
ขนาดไฟล์ 1.8 Mb.

รับข้อมูลข่าวสารและสิทธิพิเศษ
สิทธิพิเศษ
เฉพาะคุณ